Mikropale wykonywane przez naszą firmę opierają się na elementach systemowych Batory, Gonar lub Titan.
Typy zastosowań:

 • zabezpieczenia skarp i zboczy,
 • stabilizacja osuwisk,
 • wzmacnianie konstrukcji oporowych, tj. kotwienie ścianek z grodzic stalowych ii ścianek berlińskich,
 • wzmacnianie nasypów,
 • wykonywanie fundamentów,
 • wzmacnianie istniejących fundamentów.

Sprzęt stosowany do wykonywania mikropali iniekcyjnych:

 • zestawy iniekcyjne obejmujące wiertnice KLEMM i VERMEER wraz z mieszalnikami i pompami wysokociśnieniowymi Obermann lub Halliburton i urządzeniem do naprężania.

mikropale

Kolumny przemieszczeniowe to uzupełnienie naszej oferty o technologię pozwalającą na szybkie wzmocnienie gruntów spoistych i niespoistych zagęszczonych. Tego typu kolumny mają zastosowanie przy wykonywaniu:

 • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów kubaturowych,
 • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów liniowych, np. ekrany akustyczne.

Nasza firma wykorzystuje następujący sprzęt do wykonywania kolumn przemieszczeniowych:

 • wiertnice na podwoziu gąsienicowym RTG RG16T, RTG RG18T.
 • żurawie samojezdne do podania ewentualnego zbrojenia,
 • pompy do betonu i betonowozy.

Pliki do pobrania: Pale przemieszczeniowe

Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

 • posadowienie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
 • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
 • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania kolumn DSM:

 • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
 • pompy wysokociśnieniowe Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych,
 • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego,
 • silosy na cement.

Typy zbrojenia kolumn DSM:

 • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.)

Pliki do pobrania: Kolumny DSM

DSM

Pale w technologii VIBREX cechują się dużą nośnością. Ich średnica uzależniona jest od średnicy zastosowanej rury stalowej.
Tego typu kolumny mają zastosowanie przy wykonywaniu:

 • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów kubaturowych.

Nasza firma wykorzystuje następujący sprzęt do wykonywania pali VIBREX:

 • nowoczesne wibromłoty elektryczne i hydrauliczne ICE, PTC, TÜNKERS,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • żurawie samojezdne,
 • pompy do betonu i betonowozy.

Pale w technologii VIBRO cechują się bardzo dużą nośnością. Ich średnica uzależniona jest od średnicy zastosowanej rury stalowej.
Tego typu kolumny mają zastosowanie przy wykonywaniu:

 • posadowienia pośredniego nowobudowanych obiektów kubaturowych.

Nasza firma wykorzystuje następujący sprzęt do wykonywania pali VIBRO:

 • nowoczesne wibromłoty elektryczne i hydrauliczne ICE, PTC, TÜNKERS,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • żurawie samojezdne,
 • pompy do betonu i betonowozy.

Pale stalowe wbijane stosowane są w następujących przypadkach:

 • jako zabezpieczenie istniejących konstrukcji budowlanych,
 • pale nośne pod budowle o lekkiej konstrukcji,
 • fundamenty nowych i tymczasowych obiektów mostowych,
 • elementy ścianki berlińskiej.

Gama stosowanych profili stalowych:

 • rury stalowe o średnicy do 1200 mm,
 • kształtowniki stalowe typu I, IPE, HEB, HEA itp.,
 • pale skrzynkowe z grodzic stalowych.

Stosowany sprzęt:

 • wibromłoty elektryczne i hydrauliczne TÜNKERS, PTC, BAUER, ICE,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG.

Iniekcje wysokociśnieniowe jet-grouting mogą mieć następujące zastosowania:

 • wzmocnienie gruntu pod fundamentami istniejących budynków,
 • głębokie posadowienie nowobudowanych obiektów wykonywanych w sąsiedztwie istniejących budynków,
 • obudowa zewnętrzna tuneli w gruntach nieskalistych (obudowa może stanowić osłonę wodoszczelną),
 • uszczelnianie spękanych budowli poprzez wykonanie osłony z cemento-gruntu,
 • wykonanie wodoszczelnych ekranów poziomych (korek) poniżej dna projektowanego wykopu,
 • wykonanie szczelnych palisad (zabezpieczających przed napływem wody gruntowej).

Sprzęt stosowany do wykonywania iniekcji:

 • wielozadaniowe wiertnice KLEMM Atlas Copco, MDT na podwoziu gąsienicowym,
 • pompa wysokociśnieniowa Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • automatyczny mieszalnik CCP typ MP18, Obermann typ OMP800,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych (kontrolujący m.in. głębokość wiercenia, ciśnienie, wydatek i parametry iniekcji, czas iniekcji),
 • silosy na cement.

Pliki do pobrania: Iniekcja jet-grouting

jety3

Przesłony przeciwfiltracyjne z zawiesiny samotwardniejącej w technologii Trench Mix stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

 • uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych,
 • uszczelnienie rowów, kanałów itp.,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie (m.in. nasypy drogowe, kolejowe,
 • budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • zabezpieczenie wykopów przed napływem wody,
 • izolacja składowisk odpadów.

trenczer1

Typy zastosowań:

 • posadowienie pośrednie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, ekrany akustyczne, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
 • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
 • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania pali CFA:

 • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
 • samojezdne pompy do betonu,
 • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego.

Typy zbrojenia pali CFA:

 • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.),
 • zbrojenie miękkie – kosze z prętów stalowych.

Pliki do pobrania: Pale CFA

Kotwy gruntowe wykonywane przez naszą firmę opierają się na elementach systemowych Batory, Gonar lub Titan.
Typy zastosowań:

 • zabezpieczenia skarp i zboczy,
 • stabilizacja osuwisk,
 • wzmacnianie konstrukcji oporowych, tj. kotwienie ścianek z grodzic stalowych i ścianek berlińskich,
 • wzmacnianie nasypów,
 • wykonywanie fundamentów,
 • wzmacnianie istniejących fundamentów.

Sprzęt stosowany do wykonywania iniekcyjnych kotew gruntowych:

 • zestawy iniekcyjne obejmujące wiertnice KLEMM i VERMEER wraz z mieszalnikami i pompami
  wysokociśnieniowymi Obermann lub Halliburton i urządzeniem do naprężania.

Pliki do pobrania: Kotwy gruntowe

Głównymi obszarami zastosowań ścianek z grodzic stalowych są:

 • ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
 • tymczasowe konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę komór nadawczych i odbiorczych oraz elementów oporowych przy robotach przeciskowych,
 • szalunki tracone obudowy fundamentów,
 • zabezpieczenia w pasie rozdział drogi, torowiska itp.,
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Nasza Firma pracuje z grodzicami każdego typoszeregu dostępnego na rynku, tj. GU, PU, AU, AZ, VL, Larssen oraz Hoesch. Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami są grodzice GU16-400 i GU7 (wg starego nazewnictwa odpowiednio G62 i G46), które są dostępne w naszych zasobach magazynowych. W przypadku pozostałych typoszeregów możliwość podjęcia realizacji zadania oraz termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od dostępności danego materiału na rynku.

Stosowany sprzęt:

 • nowoczesne wibromłoty elektryczne i hydrauliczne ICE, PTC, TÜNKERS,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG.

Urządzenia te współpracują z szeroką gamą żurawi samochodowych i samojezdnych prowadnic teleskopowych. Dzięki szerokiej gamie sprzętu jako nieliczni na rynku mamy możliwość dostosowania go do warunków gruntowych i terenowych. Odpowiednia ilość urządzeń i duży potencjał kadrowy stwarzają możliwość prowadzenia robót przy pomocy kilku zespołów roboczych równocześnie na jednym placu budowy.

W ramach zabezpieczenia wykopu wykonujemy również systemowe kotwy żerdziowe lub rozparcie ścianki od wewnętrznej strony wykopu, w zależności od warunków terenowych, gruntowo-wodnych i wymagań inwestora.
Nasza Firma wykonuje usługi kompleksowo - już na etapie zapytania ofertowego każdy temat rozpatrywany jest oddzielnie i opracowywana jest najlepsza naszym zdaniem koncepcja projektowa, a w razie realizacji zadania projekt wykonawczy.

 scianki1

Ścianka berlińska stosowana jest na placach budów, gdzie roboty ziemne prowadzone są powyżej poziomu wód gruntowych lub woda gruntowa w ogóle nie występuje. Głównymi elementami ścianki berlińskiej są zazwyczaj kształtowniki stalowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest opinką drewnianą. Przy głębszych wykopach i/lub słabych gruntach stosuje się dodatkowo podparcie pośrednie w postaci systemowych kotew żerdziowych.

Najczęściej stosowane przez nas materiały to dwuteowniki stalowe IN, IPE (w przypadku ścianki traconej) lub HEB (w przypadku ścianki tymczasowej) oraz kotwy Batory, Gonar, Titan.

Stosowany sprzęt:

 • wibromłoty elektryczne i hydrauliczne TÜNKERS, PTC, BAUER, ICE,
 • wibromłoty wysokiej częstotliwości przeznaczone do pracy w terenach zurbanizowanych, w bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • młoty hydrauliczne i spalinowe MENCK, DELMAG
 • ewentualnie dodatkowo wiertnice BAUER RTG RG16T lub RG8T do wykonywania odwiertów w przypadku ścianek stałych oraz betonowozy i pompy do betonu.

Pliki do pobrania: Ścianki berlińskie, pale rurowe

W miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych form zabezpieczeń wykopu (ścianki z grodzic stalowych czy też ścianki berlińskie) nie jest możliwe, np. z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy stosowana jest palisada.

Mogą tutaj mieć zastosowanie pale iniekcyjne w technologii jet-grouting lub kolumny DSM. Tego typu kolumny wykonywane są "na zakładkę" w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W niektórych przypadkach pale muszą być zbrojone rdzeniem sztywnym i/lub dodatkowo kotwione.
Stosowany sprzęt:

 • zestawy iniekcyjne Klemm, Mustang, Atlas Copco do wykonania pali jet-grouting z pompami wysokociśnieniowymi Halliburton, Obermann oraz mieszalnikami,
 • wiertnice BAUER z pompami i mieszalnikami j.w.,
 • wibromłoty elektryczne, hydrauliczne oraz wysokiej częstotliwości do montażu zbrojenia sztywnego.

Przewierty i przeciski poziome wykonuje się dla budowy rurociągów do przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów, m.in.
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, c.o.,

- rurociągi technologiczne, przemysłowe, np. do przesyłu pary, gazów, cieczy specjalnych itp.

Stosowane są rury stalowe, żelbetowe, kamionkowe oraz HDPE. Wykonujemy również przepusty o przekroju skrzynkowym.
Prace te prowadzone są bezwykopowo pod przeszkodami typu drogi, tory, rzeki w terenach mocno zurbanizowanych w celu uniknięcia dewastacji terenu jak również w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne.

Nasza Firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór nadawczych i odbiorczych,
odpowiedniego bloku oporowego, oraz ewentualnym przeciąganiem rur przewodowych i wypełnieniem wolnej przestrzeni pomiędzy rurami. Do wykonania powyższych prac wykorzystuje się wiertnice poziome o odpowiednio dobranych parametrach pracy, tj. moment obrotowy oraz siły wciskającej rury, a także maszyny pomocnicze typu żurawie samochodowe, agregaty prądotwórcze itp.

W sytuacjach, w których wymagane jest ułożenie bezwykopowo sieci o bardzo małych spadkach, nasza firma wykonuje prace w technologii mikrotunelowania. Technologia ta daje możliwość stałej kontroli spadku podczas wykonywania przewiertu. Każde zadanie dotyczące mikrotunelingu rozpatrywane jest pod kątem doboru odpowiedniej maszyny, prawidłowego i dokładnego wykonania bloków oporowych, usytuowania komór itp.
Przewierty w technologii mikrotunelingu wykonuje się dla budowy rurociągów dla przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów, m.in.:
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, c.o.,
- rurociągi technologiczne, przemysłowe, np. do przesyłu pary, gazów, cieczy specjalnych itp.
Stosowane są rury stalowe, żelbetowe, kamionkowe oraz HDPE. Wykonujemy również przepusty o przekroju skrzynkowym. Prace te prowadzone są bezwykopowo pod przeszkodami typu drogi, tory, rzeki w terenach mocno zurbanizowanych w celu uniknięcia dewastacji terenu jak również w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne.

Nasza Firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór nadawczych i odbiorczych, odpowiedniego bloku oporowego, oraz ewentualnym przeciąganiem rur przewodowych i wypełnieniem wolnej przestrzeni pomiędzy rurami. Do wykonania powyższych prac wykorzystuje się wiertnice poziome o odpowiednio dobranych parametrach pracy, tj. moment obrotowy oraz siły wciskającej rury, a także maszyny pomocnicze typu żurawie samochodowe, agregaty prądotwórcze itp.

W zależności od potrzeb Zamawiającego oraz stanu istniejących rurociągów wykonujemy następujący zakres usług mających na celu poprawę ich kondycji:
- czyszczenie hydrauliczne,
- czyszczenie mechaniczne,
- cementowanie.
Cementowanie ma za zadanie przedłużyć żywotność nadszarpniętych konstrukcji rurociągów oraz spowolnić korozję.

Horyzontalne przewierty sterowane (Horizontal Direct Drilling - HDD) stosuje się do wykonania przewiertów z poziomu terenu w celu ominięcia przeszkód typu rzeka, droga, torowisko itp. Technologia ta ma zastosowanie do budowy:
- linii energetycznych, telefonicznych, kablowych, światłowodowych itp.,
- rurociągów tłocznych (wodociąg, gazociąg, kanalizacja),
- ściągów dla obudowy ścian wykopu.

Zakres zastosowania:
- ciągi o średnicach od 60 mm wykonywane prostoliniowo lub po łuku.

Sprzęt stosowany przez naszą firmę do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych:
- wiertnica Vermeer D80x100 o sile uciągu i przepychania 36t oraz maksymalnym momencie obrotowym 13560Nm przy 90
obr/min.
- wiertnica Vermeer D24x40 o sile uciągu i przepychania ponad 10t oraz maksymalnym momencie obrotowym 5423Nm przy 130 obr/min.
- wiertnica Vermeer D16x20A o sile uciągu 7t oraz maksymalnym momencie obrotowym 2712Nm przy 157 obr/min,
oraz maszyny pomocnicze w postaci mieszalników, recyclerów, urządzeń do lokalizacji uzbrojenia oraz kontroli trasy przewiertu.

Narzędzia potrzebne do wykonania prac związanych z przewiertami są zaprojektowane i wykonane przez naszą Firmę mają możliwość
elastycznego dostosowania się do różnorodnych warunków gruntowych i terenowych.