Przebudowa Drogi Krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

W ramach przebudowy Drogi Krajowej nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej wykonali zabezpieczenie wykopu ścianką stałą i tymczasową z grodzic stalowych na czas budowy kilkudziesięciu obiektów inż
Okres realizacji: 2010 - 2012

Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres robót obejmował następujące etapy:
palisada z pali CFA średnicy 800 mm w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Przemysłowej, gwoździe gruntowe dla wiaduktu nad ul. Piłsudskiego, wzmocnienie podłoża dla zabezpieczenia konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego w rejonie wiaduktu nad Al. Niepodległości
w zakresie pali jet-grouting średnicy 1300 mm, kotew gruntowych nośności  kN, belki żelbetowej, robót ziemnych.
Termin realizacji: kwiecień - sierpień 2014

Port Morski w Elblągu

Od listopada 2010 roku do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie Portu Morskiego w Elblągu w zakresie:
- ścianek z grodzic stalowych wbijanych dla umocnienia nabrzeża oraz mostu dolnego i górnego,
- kotew gruntowych,
- pali z rur stalowych fi 610x20 mm dla mostu górnego i dolnego.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

W ramach ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z robotami
towarzyszącymi. Nasz zakres obejmował:
- wbicie stałych ścianek szczelnych GU16-400 długości do 14m na odcinku ok. 1.500mb,
- wbicie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż oczepów stalowych, kleszczy, podłużnic, ściągów.
Termin realizacji: listopad 2010r. - kwiecień 2014r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap II - Modernizacja pompowni Stary Port

W ramach modernizacji pompowni Stary Port oraz systemu przerzutowego we Wrocławiu nasza firma wykonała:
- tymczasowe zabezpieczenie wykopów dla budynku pompowni oraz krat i piaskowników z grodzic stalowych GU16-400 młotami wysokiej częstotliwości drgań, kotwionych w systemie R51 firmy Gonar wraz z monitoringiem drgań oraz projektem zabezpieczenia,
- 3 horyzontalne przewierty sterowane o łącznej długości 813,4mb w tym: 2 x 278 mb przewiertu φ1250 mm z przeciąganiem rury
DN800, 1 x 257,4 mb przewiertu φ750 mm z przeciąganiem rurociągów 4x φ160 mm.

Popowodziowe awaryjne zabezpieczenie wyrwy na rzece Odrze w km 232+405 brzeg prawy - Stopień Janowice

Jesienią 2012 roku wykonaliśmy stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU16N w ramach awaryjnego zabezpieczenia wyrwy na Odrze w rejonie Stopnia Wodnego Janowice.

Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Soły wraz z rozbudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 – zabezpieczenie pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu

Dla zabezpieczenia pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 650 mm długości 10m, zbrojone dwuteownikiem IPE 330.

Obwodnica Pabianic w Rezerwowanym Korytarzu Drogi Krajowej nr 14 Bis

Nasza firma wykonała kolumny jet-grouting średnicy 600 mm pod obiektami mostowymi na budowie obwodnicy Pabianic.

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmował:
- wbicie grodzic stalowych Larsen 703 10/10 z łącznikiem Omega 17 jako umocnienie lewego brzegu Kanału Płonie, grodzice
długości 19,8m - 1.050 mb,
- montaż kotew gruntowych w systemie DYWIDAG DYWI DRILL T76-1200 długości 26mb - 623 szt.,
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 500 mm zbrojona kształtownikami IPE300 - 14mb.

Naprawa wału na rzece Dunajec

Dla naprawy wału na rzece Dunajec wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych. Nasz zakres obejmował:
- wbicie grodzic stalowych GU16N długości m - 240 mb,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości 9m i 12m - ok. 200mb.
Realizacja - wrzesień/październik 2014r.

Nadbudowa istniejącego budynku frontowego na cele usługowe i budowa budynku w odicynie na cele usługowe przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie

Za pomocą prasy hydraulicznej wciskalismy grodzice stalowe GU16-400 na budowie przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Ścianka tymczasowa zabezpieczająca wykop na odcinku ponad 100 mb. Okres realizacji: lipiec 2011 - maj 2012.

Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice na rzece Wiśle

Dla przebudowy wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice, na rzece Wiśle wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- pale CFA średnicy 400 mm dł. 6m,
- próbne obciążenia pali,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic stalowych.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015r.

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Od grudnia 2011r. do jesieni 2015r. wykonywaliśmy następujące roboty inżynieryjne w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze:
- ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400 - stałe i tymczasowe,
- wykonanie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż rozpór i kleszczy stalowych,
- montaż ściągów z prętów systemowych SAS oraz ściągów z prętów stalowych.

Modernizacja obiektów inżynieryjnych w torze nr 1 i 2, odc. Psary – Góra Włodowska

W ramach modernizacji obiektów inżynieryjnych linii kolejowej Psary - Góra Włodowska wbijaliśmy dwuteowniki HEB300 oraz
grodzice stalowe G62. Roboty prowadzone były w godzinach nocnych, w trakcie przerw w ruchu kolejowym.

Więcej artykułów…