Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19.

Wykonane prace polegały na zabezpieczeniu wykopu na odcinku ok. 70 mb w międzytorzu linii kolejowej nr 7 Warszawa - Dorohusk. Głębokość wykopu do 12 m p.p.t. Celem zabezpieczenia było umożliwienie przesuwu prefabrykowanych części obiektu WK-6 trasy S-19.

Zakres prac obejmował:
- sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego zabezpieczenia
- wbicie ściany kotwiącej z grodzic stalowych długości do 7 m na odcinku ok. 70 mb
- wykonanie odwiertów oraz montaż słupów ścianki berlińskiej HEB 300 długości 6÷14 m w ilości łącznej 24 szt. na odcinku ok. 70 mb
- wbicie grodzic stalowych długości 3÷7 m jako opinki wypełniającej przestrzeń pomiędzy słupami HEB 300
- w pierwszym etapie wiercenie, metodą przewiertu sterowanego, ściągów stalowych długości ok. 20 m w czterech rzędach, w ilości 12 ÷ 24 szt. w każdym oraz w drugim etapie układanie ściągów w wykopie
- montaż kleszczy w czterech rzędach na ścianie w międzytorzu oraz na ścianie kotwiącej celem sprężenia ściągów
- montaż opinki drewnianej poniżej grodzic stalowych
- demontaż zabezpieczenia.

Okres realizacji: 04.2016 r.- 06.2016 r.